CZ EN
   
 
Jan Chlíbec

PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D.

Department of Medieval Art

phone: +420 221 183 715; +420 222 221 654
e-mail: chlibec@udu.cas.cz

Researcher at the Department of Medieval Art.

Between 1973 and 1978, Chlíbec studied art history and ethnography at the Faculty of Arts, Charles University (PhDr. in 1979 at Charles University; Ph.D. in 2004 at Palacky University in Olomouc).  Chlíbec worked as an editor at the Odeon Press between 1981 and 1983 and between 1984 and 1996 he was a curator at the National Gallery in Prague (Collection of Old Masters). Exhibitions he curated there include Mistr Týnské kalvárie (1990), Středověké umělecké řemeslo (1991), Italian Renaissance Bronzes (1992-1993). Since 1997, he has been working as a researcher at the Institute of Art History CAS, specializing in Late-Gothic art and Italian Renaissance art.

Research outputs (selection):

Jan Chlíbec, Husitské obrazoborectví a meze jeho tolerance k výtvarnému dílu; Náboženský obraz v prostředí městské komunity; Obraz jako téma ideového sporu mezi františkány-observanty a utrakvisty; Královské pohřby v katedrále v 15.–16. století; Sebereprezentace rodové aristokracie v jagellonských Čechách; Sepulkrální monumenty pozdního středověku v českých zemích a jejich sémantická funkce; Import podunajského umění v sochařství a malbě a jeho české varianty; in: Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století I, Academia Praha 2019, pp. 480–503; pp. 554–569; pp. 594–615; pp. 368–377; pp. 448–467; pp. 468–487; pp. 596–621.

Jan Chlíbec (spolu s Václavem Matouškem, Tomášem Janatou, Růženou Zimovou), The Landscape of the Czech Lands in the Era of the Thirty Years´ War in the Work of Matthäus Merian Senior – Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího, Praha 2018 [2019].

Jan Chlíbec, Bernardinské slunce nad českými zeměmi, Academia Praha 2016.

Jan Chlíbec - Zoë Opači (edd.), Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha 2015.

Jan Chlíbec – Jiří Roháček, Figure & Lettering. Sepulchral sculpture of the Jagiellonian period in Bohemia, Praha 2014.

Jan Chlíbec, European journeys by Bohemian "heretics". Reasons of Savonarola´s popularity in the Land of "heretics", in: Norberto Gramaccini – Marc Carel Schurr (eds.), Kunst und Kulturtransfer zur Zeit Karls des Kühnen, Bern 2012, pp. 309–325.

Jan Chlíbec, Italští sochaři v českých zemích v období renesance, Praha 2011.

Jan Chlíbec – Tomáš Černušák, Savonarola a Florencie – jeho působení a estetické názory, Praha 2008 [2009].

Jan Chlíbec, Italské renesanční sochařství v českých státních a soukromých sbírkách, Academia, Praha 2006.

Jan Chlíbec, Italské renesanční bronzy, kat. výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 1992.

Jan Chlíbec (ed.), Mistr Týnské kalvárie. Pražská řezbářská dílna předhusitské doby, kat. výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 1990.

Jan Chlíbec, Tři dětské pohádky, Květen 3, 1958, p. 758.

Current projects:

Monumenta mortis et memoriae. Sepulchral Sculpture in the Visual Arts of the Czech Middle Ages (GA ČR, 18-06201S, 2018 – 2020) - principal investigator

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.